خدمات شارژ و برداشت بروکرها


در اولین سالگرد فعالیت اکسیرپرو، خدمات شارژ و برداشت بروکرها در سایت فعال گردید. همچنین خدمات خرید و فروش تتر متوقف شد.

۳ بهمن ۹۷