خدمات شارژ و برداشت بروکرها

در اولین سالگرد فعالیت اکسیرپرو، خدمات شارژ و برداشت بروکرها در سایت فعال گردید. همچنین خدمات خرید و فروش تتر متوقف شد.